XASH

چرا نصف خمس بايد به سيد فقیر داده شود؟ آيا اين تبعيض نژادی نيست؟!

چرا نصف خمس بايد به سيد فقیر داده شود؟ آيا اين تبعيض …

چرا نصف خمس بايد به سيد فقیر داده شود؟ آيا اين تبعيض نژادی نيست؟! 3 بازدید مذهبی در 4 ساعت. مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی (احکام آقایان …

چرا خمس باید برسه به سادات؟ – ویرگول

تا جایی که بنده اطلاع دارم خمس نصف شده و در دو راه مصرف می شود: … آیا صرفا چون این افراد از نسل پیامبر و امامان هستند این برتری نژادی به آنها اجازه تبعیض نژادی … این تبعیض نژادی نیست؟ … احکام خمس، تاليف سيد مجتبي حسيني. … برای کمک به ارکان دین ورفع نیازهای سادات فقیر خمس قرار داده شد که نیمی برای اولی ونیم دیگر برای …

چرا نصف خمس باید به سید فقیر داده شود؟ آیا این تبعیض …

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی (احکام آقایان و بانوان، مسائل اعتقادی ، اخلاقی ، تفسیر … چرا نصف خمس باید به سید فقیر داده شود؟ آیا این تبعیض نژادی نیست؟

آیا خمس در قرآن، نشان نظام نژادپرستی نیست؟ | پاسخ به …

شبهه: در اسلام و به ویژه تشیع، نصف خمس را که مبلغ هنگفتی می شود به سادات اختصاص داده اند. آیا این به نوعی نژاد پرستی نیست؟

چرا خمس را باید فقط صرف سادات کرد؟ | انجمن گفتگوی دینی

تا جایی که بنده اطلاع دارم خمس نصف شده و در دو راه مصرف می شود:1. … آیا صرفا چون این افراد از نسل پیامبر و امامان هستند این برتری نژادی به آنها اجازه تبعیض نژادی نسبت به سایر افراد در جامعه را می دهد؟ … این تبعیض نژادی نیست؟ … خمس به سادات فقیر داده می شود و زکات به فقرای غیر سادات. …. احکام خمس، تاليف سيد مجتبي حسيني. 2.

آیا اختصاص خمس به سادات تبعیض نیست؟

چرا یک بخش خمس به سادات تعلق دارد ؟ آیا این یک امتیاز نیست که دیگر مسلمانان از آن بهره ای ندارند و آیا این تبعیض محسوب نمی شود ؟ … و مطروحه در آیة خمس [i] مالک تلقی گردند ، [ii] و لذا مصرف نصف خمس به سادات اختصاص ندارد و در صورتی … به سایر مستمندان داده می شود و شرایط پرداخت آن هم به سادات تقریبا مشابه شرایط پرداخت زکات به …

استفتائات – موارد مصرف خمس، کسب اجازه، هدیه و شهریه حوزوی‏

س 1015: آیا جایز است سهم سادات به علویه فقیری که ازدواج کرده و فرزندانی دارد ولی شوهرش غیر علوی و فقیر است، داده شود، و آیا او می‏تواند آن را صرف فرزندان و شوهرش نماید؟ … در مصرف خمس می‏توانند سهم سادات را به سید فقیر بدهند یا اینکه باید همه خمس یعنی سهم … ج: در اين رابطه فرقى بين سهم سادات و سهم مبارک امام(عليه‌السلام) نيست.

ﺳﺎزي ﺧﻤﺲ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ – مرکز پژوهش های صدا و سیما

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻪ اﯾﻦ. ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ. ﺷﻮد . .4. ﺧﻤﺲ از ﻣﺎزاد ﻣﺨﺎرج ﺳﺎﻻﻧﻪ، وﻟـﯽ … آﯾﺎ ﺧﻤﺲ ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ …. ﭼـﺮا ﮐـﻪ. ﻏﻨﯿﻤﺖ. ﻫﺎي ﻓﺮاوان ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ .» ﻫﻤﺎن. ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد، ﻣﻨﻈـﻮر از ﻣﻐـﺎﻧﻢ در آﯾـﻪ، ﻫـﺮ ﻓﺎﯾـﺪه …. ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺷﯿﻌﻪ. ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ را ﺑﻪ ﺧﻤﺲ. اﺧﺘﺼﺎص داده. اﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر زﮐﺎت، ﻧﻤﺎز و ﺣﺞ، از آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽ …… را ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﺻﺪﻗﻪ داد و آن ﻣﺎل، ﺑﺎ دادن ﺧﻤـﺲ ﺣـﻼل.

آﻣﻮزش اﺣﻜﺎم ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده

در ﻣـﻮارد. ﺑﺴﻴﺎري، اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ آﻧﻬﺎ ﺛﻮاب دارد؛ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻃﻔﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤـﺎز … ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ واﺟﺒﺎت و ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮﻛﺲ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ …. ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻖ اﻟﻬﻲ در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اوﻟﻲ ﻋﻤﻞ … در رواﻳﺎت ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﻛﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ را از ﻋﺎﻟﻤﺎن اﻣﻴﻦ ….. ﺧﻤﺲ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد …… ﻧﺼﻒ دﻳﮕﺮ را ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻴﺪ ﻓﻘﻴـﺮي داد ﻛـﻪ داراي.

مشاهده و تدبر آیه 41 سوره انفال به همراه لیست نکته ها – تدبر در …

این آیات مشتمل است بر بیان وجوب دادن خمس غنیمت، و استقامت در برابر دشمن، و …… آنها به جهت موقعیتى که خداوند از میان آنان به تو داده قابل انکار نیست، آیا به برادران ما ….. سید که فقیر باشد در این جهت فرقی ندارند غیر سید که فقیر باشد هزینه‌اش باید ….. نوع امتیاز نژادی محسوب می شود و ملاحظات جهات خویشاوندی و تبعیض در آن به چشم …

قانون‏مداری در سیره نبوی – پرتال جامع علوم انسانی

این قوانین پس از هجرت پیامبر اکرم(ص) به مدینه و تشکیل حکومت توسط آن … مقصود از قانون‏مداری حفظ و اجرای قوانین به طور عادلانه در جامعه و رعایت حقوق همه افراد می‏باشد. … افراد در برابر قانون یکسان بودند و در آن تبعیض نژادی، قومی و قانون‏شکنی وجود نداشت. … به او جواب داده می‏شود که آیا تو نسبت به بندگان من مهربان‏تر از من هستی؟

کتاب خمس – بخش دوم – احکام خمس | اندیشه‌گران

مساله ۱۰۷۲ – اگر مالى را كه فقير بابت خمس و زكات و صدقۀ مستحبّى گرفته … مساله ۱۰۷۵ – تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اين ها، لازم نیست خمس اموال ودارای …. در ثانی – این تقسیم جنبه تبعیض نژادی دارد واین فتوا مبتنی بر … در ثالث – به چه مناسبتی، نصف خمس باید به سید داده شود؟ … چرا به آنان مالیات نژادی بدهیم؟

محمد اسماعیل مبلغ – پیام آفتاب

مبلغ، در سال ۱۳۱۹ شمسی در کابل به دنیا آمد، اما اصلاً از منطقه ی «قول خویش» … مؤمنین به آنها اختراع کند و به بهانه ی محکوم نمودن تبعیض نژادی‌، بستر فکری و … و امّا این که گفته اند سیّد فرزند ایدئولوژی عرب گرایی است، بر خلاف موازین اسلام است. … و فقیر باشد برایش سهم سادات داده می شود که همان نصف خمس است و اگر ازطرف مادربه …

برگه 9 – ماهنامه عقیدتی ، فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی – پاسدار …

آیا شخص مکلف میتواند خودش حساب خمس و زکاتش را بکند و طبق مصارفی که در …. آیا اسلام برای مسلمین برتری نژاد مدعی است، و می گوید این نژاد باید برتر و حاکم بر …. بطور کلی در مکتبهای الهی به حقوق و جهات مادی انسان ارزش و امتیاز داده می شود، …… این چنین عملی نور و روشنائی ندارد، چرا که توأم با اخلاق نیست بنابر این باید به …

چرا بین سید و غیر سید فرق هست – پاسخگویی آنلاین …

مگر اسلام با تبعيض نژادي مبارزه نمي کند پس اين طوري خودش از همه بدتر است که؟ … فرد شود، بايد جلو آن را گرفت، مثلاً سيدي متجاهر به فسق و گناه باشد و گناه به … خمس(3) مالک تلقي گردند(4)، و لذا مصرف نصف خمس به سادات اختصاص ندارد و … باشد و در واقع خمس به جاي همان زکاتي است که به ساير مستمندان داده مي شود و …

رساله احکام خمس – قائمیه

برای هیچ کس جایز نیست، از مالی که به آن خمس تعلّق گرفته چیزی بخرد مگر ….. یک نوع امتیاز نژادی محسوب می‌شود، و در آن ملاحظات جهات خویشاوندی و تبعیض به چشم … نیمی از خمس که مربوط به سادات بنی‌هاشم است منحصراً باید به نیازمندان آنان داده شود، آن هم به ….. آیا راهی وجود دارد که سیّد مذکور به این شخص مدیون نباشد، و از سوی دیگر این …

درباره خمس – همه چیز راخداوند بزرگ می داند و بس

چرا خمس را باید به سید فقیر داد؟ چرا بین فقرا تبعیض وجود دارد؟ … خمس دو نصف مى شود: نیمى به عنوان سهم سادات که با اجازهء فقیه مى توان به سادات …. اگر به سبب قناعت کردن، چیزی از مخارج سال زیاد بیاید، آیا لازم است خمس آن داده شود؟ …… است‏شكى نيست، و اين نشان مى‏دهد كه اسلام مى‏خواهد سلسله نسب سادات، اين نژاد، مشخص باقى بماند.

زکات و خمس | مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

چرا در حکومت ایران و شیعه ایرانی برای خمس بسیار بیشتر از زکات تبلیغ و … مامون و برادرش امین سید بوده اند و عموزاده های امام رضا آیا آقایی به فرزند ایمه بودن … مطلب ديگر اين که توجه داشته باشيد منبع استنباط احکام، تنها قرآن نيست. … از مصارف سادات فقير باشد يعني به مقدار هزينه سال سادات فقير داده شود و چيزي …

سادات – صفحه اصلی

مناطق هزاره جات را به این دلایل بیشتر سادات ها برای محلی زندگی شان اختیار کردند. …. خمس دو نصف مى شود: نیمى به عنوان سهم سادات که با اجازهء فقیه مى توان به سادات … به یکى ازمصرف هایى که دستور داده اند برساند … چرا خمس را باید به سید فقیر داد؟ … آیا این یك نوع امتیاز نیست كه اسلام براى فرزندان و خویشاوندان پیغمبر قائل شده و …

رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه الله … – …

عنوان روی جلد: توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی حاج سید صادق حسینی ….. در اینجا چه شایسته و بجاست که شعاعی پُرفروغ و روحانی به این نوشته داده شود و ….. من در شگفتم که چرا به هنگام تلاوت قرآن [از عظمت آن و هشدارهایش] پیر نمی شوم». …… امتیازات خیالی قبیله ای و نژادی اجتماع را کنار زده، زیرا این ها ملاک امتیاز نیست، «البته …

سیری در نهج البلاغه

ﺳﻴﺪ رﺿﻲ و ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ …… ﺷﻮد ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻮد و. در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ. ﻣﺪت ﻧﺎم ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮآن ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﻛﺘﺎب دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﻣﻲ. ﺧﻮرد ….. اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﻋﺪدي ﻛﻪ. ﻣﺴﻌﻮدي. ﻣﻲ …… ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ. ﺳﺨﻨﻬﺎي. آﺳﻤﺎﻧﻲ داده ا ….. وﻟﻲ اﺣﻤﺪ اﻣﻴﻦ در اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻴﺶ از ﻏﻴﺮ ﺷﻴﻌﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻓﻠﺴﻔﻲ داﺷﺘﻪ ….. در اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻬﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ.

معنای ذی القربی -مصارف خمس -وجوب خمس -فلسفه خمس – پرسمان

چگونه خمس از بنی هاشم و و بنی عبدالمطلب به سادات (تنها … سند و روایتی نصف پولی که به امام میرسد میتواند به حساب مرجع تقلید واریز شود؟ … ؟لطف کنید با روایات مستند و عقلی و نقلی جوابم را بدید که چرا الان باید خمس را به مراجع داد!

اصل مقاله 1.51 MB – اقتصاد اسلامی

سید محمد رفیع لطیفی … نماینده حکومت اسلامی، به پرداخت مساوی یارانه ها ملزم نیست. … می شود. در بخش بعد، منابع درآمدی بیت المال تبیین شده، تمام این منابع به لحاظ مالکیت …. در قالب موارد ذیل خلاصه کرد: زکات، خمس، انفال و فيء، جزیه، خراج و مقاسمه و ….. پرسشی که در این قسمت باید به آن پاسخ داده شود، آن است که آیا بر امام ة لازم است.

نگرش مالیاتی خمس، آثار و پیامدها – امام (…) (س)

در فقه شیعه، نه منابع خمس به غنائم جنگی محدود می شود و نه‏‎ ‎‏وصول و مصرف آن …. بر اساس این دیدگاه، لازم نیست خمس را به شش سهم توزیع کنیم. ….. نتیجه طبیعی این تحلیل، پذیرش نقش‏‎ ‎‏مالیاتی برای خمس است که افراد فقیر و آسیب …. ولی نگرش سنتی خمس به تبعیض نژادی و ظهور‏‎ ‎‏عصبیتهای جاهلی منجر می شود.

سوالات متفرقه در مورد خمس و زکات و کفارات [بایگانی] – كانون …

پس از سال گذشته 130 تومن پول دارید که دیگه لازم نیست خمسش رو بدین و … منظور بنده اینه که کارهایی که با روزمزد انجام می شه آیا به اون زکات و خمس هم …. آيات عظام صافي و سيستاني: اگر سال بگذرد بايد خمس آن داده شود. ….. را به فقیر متدین صدقه بدهد و چنانچه تا سر سال خمسى از آن نصف زیاد آمد، باید خمس آن را بدهد.(9)

چه کسی گفته باید سیدها عیدی بدهند؟ – روتین های یک طلبه

ممکن است سوال ایجاد شود که آیا این نژاد پرستی نیست؟ … بنابراین، چرا شیعه اولاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام را تا … مثلا اینکه باید نصف خمس به سادات برسد! … کما اینکه منظور، سادات فقیر است . ….. من خودمم سید هستم کلی از عید غدیر خوشم میاد که باید عیدی بدم …. تبعیض محض است؟

رئیس جمهور: «چطور باید کشور اداره شود؟»؛ پاسخ شما به این …

روز گذشته، حسن روحانی با طرح این پرسش که چطور باید کشور اداره … آیا دولت توان افزایش درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده را دارد؟ چرا برخی از مردم و فعالان اقتصادی همواره به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند؟ … ایران همانند اقتصاد ترکیه، شاهد درآمد ۱۰۰ درصدی از بخش مالیات نیست؟ …. چون همه فقیر هستیم جواب میده

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر