XASH

مقاله بررسي آثار گردشگري بر روي جامعه با نگاهي به صنعت گردشگري ايران

ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ – پرتال جامع علوم انسانی

ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ … در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﮔﺮدﺷﮕﺮ. ،. اﻧﻮاع آن. ،. اﺟﺰا و ﻋﻨﺎﺻـﺮ. ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه. ي اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ … اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﯿ … اﻣﺮوزه ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد،. ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ….. آﺛﺎر ﺑ. ﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﻼت اﯾﺮان ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ. ﮐﻪ از دﯾﺮ. ﺑـﺎز. ،. رﻓﺖ و آﻣﺪ د …

عنوان مقاله: چکیده – پرتال جامع علوم انسانی

فعاليت های گردشگری به عنوان يک صنعت جهانی، آثار مختلفی بر)UNWTO, 2012, 32( … در مجموع، با توجه به اهميت و مزايای صنعت گردشگری و نيز رتبه پنجم ايران در جاذبه های … در قالب برنامه سوم و چهارم توسعه با روش فراتحليل مورد بررسی قرار گيرد تا … گردشگری ایران با تأکید بر… | یحیی کمالی. مقاله 1. سياستگذاری به جامعه و …

مقاله موانع و مشکلات گردشگری در ایران – سیویلیکا

بر اساس آمار سازمان گردشگری جهانی، ایران از نقطه نظر ورود گردشگر در مقایسه با کل … نه به دلیل فقدان جاذبه های طبیعی یا آثار باستانی و یا شرایط آب وهوایی است بلکه صرفاً … هزار ساله از قابلیت ویژهایبرای توسعه صنعت گردشگری برخوردار است، اما به لحاظ … موسایی، میثم، هاشمی سمیه، ابراهیمی، میترا، ۱۳۹۱، بررسی جامعه شناختی .

مقاله گردشگری و اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن

در این تحقیق آثار اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی گردشگری در جامعه ی میزبان با استفاده از مطالعات اسنادی … نگاهی به اثرات صنعت توریسم در روستاهای ساحلی … مصلی، …

بررسی اثرات اجتماعی- فرهنگی توسعة گردشگری شهری ایلام

فرهنگی گردشگری شهری ایلام از … بررسی نگرش جامعة میزبان نسبت به گردشگری و پیامدهای آن در یک بافت زندة … بررسی آثار فرهنگی توسعة گردشگری و نقش آن در تقویت فرهنگ ملّی با نگاهی به برنامة …

توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر رویکرد منابع انسانی …

پژوهشی.

” ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻘﻮﻳﺖ

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﮔﺮدﺷﮕﺮي وﻧﻤﺎﻳﺎﻧـﺪن ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ اﻳﻨـﺪو ﺑـﺮ ﻫﻢ،ﺑـﺎ … ارزﺷﻤﻨﺪي از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻏﺮور و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ و ﻛﺎﻫﺶ … و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺮﺧﻲ آﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ. اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ . اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، …. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در اﻳﺮان وﺟﻬﺎن ﺣﺎﻛﻲ از راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﺳـﺖ ﺑﻄـﻮري ﻛ …

ايزان صنعت گزدشگزي در جمهوري اسالمی بزرسی موانغ توسعه …

بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی ایران … رفاه در جامعه می شود و توسعه صنعت گردشگری مقدمه ای برای توسعه … لحاظ داشتن جاذبه های مختلف گردشگری است، ولی به لحاظ جذب. توریسم … شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود. در …. با این وجود در زمینه تحقیق حاضر در ایران مقالات و پایان نامه.

گردشگری مذهبی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی ایران)

در این مطالعه، همچنین به بررسی عوامل موثر بر گردشگری مذهبی و میزان اثر گذاری مهم‌ترین …. را تحت تاثیر قرار می‌دهند و در ادامه نقش دین در صنعت گردشگری در ایران را بررسی می‌کند. … زیارتی عزیز (2011) در مقاله خود تلاش می‌کند با توجه به منابع چاپی و …. و غیرعقلانی و تخریب آثار معنوی و جلای عرفانی در بین جامعه گردشگر همراه است …

(PDF) اهمیت و نقش امنیت در بازار گردشگری و اثرات آن بر …

1‬گردشگری‬ ‫امروزه صنعت گردشگری به اندازه ای در توسعه‬ … داده اند که این ‫مطالعات گویای نیاز به امنیت و ایمنی در جامعه برای گردشگران می باشد‪ .‬‬ …

ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻧﻮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آن د

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻧﻮ و دﻗﻴﻘﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ واژه و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﻳﻢ … اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻓﺮﺟﻲ راد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ … ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﻛﺪام از ارﻛﺎن اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘـﺶ آﻧﻬـﺎ در ﺻـﻨﻌﺖ … ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺛﻴﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ آن وارد ﻣـﻲ ﺷـﻮ ….. و آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف.

بررسي پيوند حكمت و هنر در شهرهاي اسلامي

نقش گردشگری مذهبی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهری در شهرهای ایرانی – اسلامی … به شیوهای جدید، پدیده ای پیامدی و همزمان جزو جدایی ناپذیر جامعه ی صنعتی و حلقه ای مهم در … نگاهی به تاریخ گذشته در زمینه ی سفرها و گردش های مذهبی داشته باشیم به گردش های … مذهبی، با ارائه راهکارهایی جهت بهره برداری منطقی و بهینه و نگهداری و بررسی …

های تاریخی سعه گردشگری فرهنگی با تاکیذ بر جاربه تو

توسعه این صنعت برای کشورهای درحال توسعه که با معضلاتی چون بیکاری، محدودیت … چنانچه ساکنان محلی بدانند که گردشگران به منظور بازدید از آثار فرهنگی و جاذبه های … و از سوی دیگر، فرهنگ مادی و غیر مادی جامعه بر پایه نگاهی مقایسه ای تاریخی، … با عنوان تحلیل جامعه شناختی جذب گردشگری فرهنگی در ایران، معتقدند که ایران با …

اصل مقاله 526.01 K – گردشگری و توسعه

پژوهشی چاپ شده از سال … با وجود این که صنعت گردشگری صنعتی چندبعدی شناخته … روش شناختی مطالعات انجام شده حوزه گردشگری در ایران است تا، با توجه به یافته ها و نتایج آن، …. نمونه های این پژوهش، با توجه به نمونه های مطالعات بررسی شده، شامل گردشگران داخلی.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸ

… اﺳﺖ؛ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴ. ﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﺪاف … ن ﺷﻚ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﺮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري … ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ. ﺗﻮﺳﻌﻪ آن و … ﻫﺘﻞ ﻫﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ ﮔﺮدﺷﮕﺮي، آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ وﺳﻴﻊ ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ ….. ﮔﺮدﺷﮕﺮان. در ﭘﻲ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﭘﺲ ﭘﺮده ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ واﻗﻌﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺸﺎن ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ.

دوفصلناهم – مطالعات اجتماعی گردشگری

انسان محور بودن این صنعت … نظر به اهمیت و آثار اقتصادی گردشگری، توجه پژوهش … فهرست منابعی که در مقاله استفاده شده، در انتهای مقاله با رعایت حروف الفبا به شرح …… گردشگری(، فعالیت گردشگری، رابطه )گردشگر با گردشگر و با جامعه میزبان( و زمان. ) …. گردشگران روستایی به بررسی پدیدارشناسانه تجربه گردشگری از دیدگاه …

بررسی سیاست‌گذاری صنعت گردشگری در قوانین بالادستی …

صنعت گردشگری در ایران بیش از هر چیز متأثر از نهاد سیاست بوده و متناسب با … اصل مقاله. 1. مقدمه در دهه‌های اخیر، بدون تردید گردشگری یکی از پدیده‌های اجتماعی ـ اقتصادی مهم و با آثار فرهنگی، سیاسی و محیطی بوده که به صورت پدیده‌ای فراگیر و جهانی در آمده … اجتماعی و برجسته‌سازی مسئله گردشگری در فضای کلان فکری جامعه می‌دانند.

راهبردهای امنیتی در جهت نیل به توسعه ی پايدار صنعت …

لذا در این مقاله با ارائه ی مفهوم امنیت گردشگری. و بررسی میزان آن در ایران، ضمن تأکید بر گردشگری. روستایی به عنوان یکی از … پژوهش را نگاهی نوین به مقوله ی سنجش و ارزیابی. میزان احساس امنیت … طور کلي هنگامي که در جامعه اي بستر مناسبي فراهم. است، به گونه اي که …. در ایران روستاي ماسوله براي ثبت در آثار. یونسکو و توسعه ی …

دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، آبان …

محورهای ویژه ومرتبط با گردشگری …. بررسی آثار و پیامدهای گردشگری مذهبی بر توسعه شهر طبس مطالعه موردی آستانه …

ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺻﻨﻌﺖ ﮔ – دانشگاه تهران

ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ، از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ …. اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ، ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﺒﻮد راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ، ﺗﺎ ﻛﻨﻮن از. ﻣﻘﻮﻟﺔ ﮔﺮدﺷﮕﺮي … ﻫﺎ و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺻﺤﻴﺢ، آﮔﺎﻫﻲ و … ﻫﻨﺮور و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ آﺛﺎر ….. ﻣﺒﻬﻢ، ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﻳﺮان .” .1388.

تأثیر برنامه‌ریزی در توسعه صنعت هتلداری بر توسعه …

اجتماعی صنعت توریسم در …

برهم کنش میان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و …

بررسی آمار ورود گردشگران خارجی به کشورهایی که اخیرا بیشترین گردشگر را داشته … این برهم کنش در گردشگری شمال ایران موجب می گردد تا گردشگر در بهره گیری از جاذبه … وجود دارد که موافق نگاهی صرفا صنعتی به میراث یک جامعه باشد و درآمدزایی را هدف … نگارندگان در این مقاله سعی بر آن دارند تا با ارتباط دادن گردشگری فرهنگی با …

اصل مقاله 581.29 K

دورۀ پهلوی دوم را بررسی کند. ایران، با توجه … در دورۀ پهلوی، صنعت جهانگردی با ناکامی هایی مواجه شد که … ارزش های حاکم بر جامعه بود که این امر از جمله عوامل مؤثر بر عدم … توسعۀ گردشگري در ايران به توسعۀ اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي منجر شد. 2. … کشور ايران و تشويق جهانگردان خارجي و ايرانگردان به بازديد از آثار باستاني و تاريخي و.

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮي (ﻣ

ﮔﺮدﺷﮕﺮي،. ﻣﺆﺳﺴﻪ. آﻣﻮزش. ﻋﺎﻟﯽ. ﺑﺎﺧﺘﺮ. اﯾﻼم، اﯾﻼم، اﯾﺮان. ﭼﮑﯿﺪه: اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر … اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮي، ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ …. ﻧﮕﺎﻫﯽ. ﺑﻪ. ﺗﺎرﯾﺦ. ﮔﺬﺷﺘﻪ. در. زﻣﯿﻨﮥ. ﺳﻔﺮﻫﺎ. و. ﮔﺮدش. ﻫﺎي. ﻣﺬﻫﺒﯽ. ﻫﻤﭽﻮن. ﻣﺮاﺳﻢ. ﻣﻘﺪس. ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن. ﺑﺎﺳﺘﺎن. در … آﺛﺎر و ﺑﻬﺮه. ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ. اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﻼف دﻫﻪ. 1960. ﻣﯿﻼدي ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﺮ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد …

شناســایی اســتراتژی های توســعه پایــدار صنعت گردشـگری …

این مقاله،. ضمن بررسی اهمیت توسعه گردشگری پایدار ایران سعی کرده تا. با بررسی منابع آماری در زمینه وضعیت صنعت گردشگری ایران … افزایش درآمد برای جامعه ملی کشور: گردشگری،. فرصتی را برای ایجاد … شاخص های توسعه پایدار و با نگاهی به شواهد آماری مربوطه،. دالیل عدم …. نابودی قرار گرفتن یا به فراموشی سپرده شدن این آثار.

بررسی تطبیقی برنامه جامع گردشگری کشورهای پیشرو به …

…. خط مشـی گذاران نظـام بـوده اسـت در مقالـه حاضـر نمی گنجـد. بـا … نخســتین هســته گردشــگری ایــران بــا عنــوان اداره جلــب ســیاحان خارجــی و …

نگاهي به اقتصاد گردشگري در كلانشهرها – جغرافیا و توسعه …

راستا نوشتار پیش رو، به بررسی اقتصاد گردشگری در کلان شهر مشهد به عنوان یک بازار … شده در ارتباط با اقتصاد گردشگری کلانشهر مشهد و با توجه به حجم جریان پولی این … برخی کارشناسان از گردشگری به عنوان “صنعت” نام می برند و گردشگری را در … ایرانی است که به عنوان زائر به این شهر سفر کرده و در نتیجه آثار متفاوتی را در …

مقاله ٥ : تأثیر گردشگری بر متغیرهای اقتصادی ایران و …

مقاله ٥ : تأثیر گردشگری بر متغیرهای اقتصادی ایران و مقایسه با کشور ترکیه … با نگاهی گذرا به درآمدهای جهانگردی کشورهای مختلف به این نتیجه می‌رسیم که …. به طور کلی، عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری، به سه دسته تقسیم می‌شود: …. با بررسی آثار مستقیم گردشگری بر درآمد ملی می‌توان به این نتیجه رسید …

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر